Website Gebruiksvoorwaarden

Website Gebruiksvoorwaarden

De rechten met betrekking tot deze website (de “Website”) en de informatie, producten, materialen, software en diensten die daarop zijn weergegeven of op een andere manier via de Website worden verstrekt (de “Informatie”) zijn eigendom van Soldiers at Leisure, haar groepsmaatschappijen en/of haar licentiegevers (“Soldiers at Leisure”). Soldiers at Leisure kan deze voorwaarden, de Website en/of de Informatie op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen danwel de toegang hiertoe beperken of ontzeggen.

Soldiers at Leisure verleent u een niet-exclusief, herroepelijk, niet-overdraagbaar en niet-licenseerbaar recht op het gebruik van de Website en de Informatie, enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik, waaronder maar niet beperkt tot openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en linking (zoals “framing” en “deeplinking”) is verboden. Soldiers at Leisure betracht redelijke inspanningen om ervoor zorg te dragen dat de Informatie op de Website nauwkeurig en up-to-date is. Soldiers at Leisure kan echter niet garanderen dat de Informatie volledig en juist is.

Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept door anderen, door software of spam filters; elektronische communicatie kan gemanipuleerd zijn of besmet met schadelijke materialen zoals virussen. Daarnaast kan elektronische communicatie vertraagd of in het geheel niet aankomen.

Het gebruik van de Website en de Informatie is op eigen risico. Soldiers at Leisure garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de Website, noch het ononderbroken, tijdige, veilige of foutloos functioneren daarvan. Het gebruik van de Website (inclusief het downloaden daarvan) is op eigen risico. Soldiers at Leisure garandeert eveneens niet dat de Website, de servers of elektronische communicatie vrij zijn van virussen of ander schadelijk materiaal.

Soldiers at Leisure is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houden met de Website, de Informatie of elektronische communicatie, waaronder maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Website, de Informatie of elektronische communicatie (i) onbruikbaar is, slechts gedeeltelijk of beperkt kan worden gebruikt (ii) nauwkeurigheid, relevantie of courantheid ontbeert danwel typefouten bevat (iii) is onderschept, gemanipuleerd, besmet, niet is aangekomen (iv) is vertraagd, (v) verlies van gegevens veroorzaakt of (vi) computersystemen schaadt. De exoneratie in deze Website Gebruiksvoorwaarden is steeds van toepassing, ongeacht de juridische grond waarop de aansprakelijkheid berust.

De bepalingen in deze Website Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld ten gunste van Soldiers at Leisure en diens voormalige, huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, aandeelhouders van Soldiers at Leisure en hun respectievelijke moedermaatschappijen, personen die hebben gewerkt, werken of gaan werken voor Soldiers at Leisure (waaronder mede verstaan partners, adviseurs, werknemers, trainees, tijdelijke krachten, freelancers, leveranciers en onderaannemers).

Op de juridische relatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Niettegenstaande het hiervoor bepaalde, heeft Soldiers at Leisure het recht om een gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechtbank in uw jurisdictie aanhangig te maken.